Zaloguj się do strefy klienta
Login:
Hasło:
.

REGULAMIN

ALMA SERWIS

PHU Alma Leszek Cykowiak

(obowiązuje od dnia 01października 2015 roku)

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasadykorzystania z usługi ALMA SERWIS (zwanej dalej: Usługą).

2. Organizatorem Usługi jest Leszek Cykowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Leszek Cykowiak PHU Alma Leszek Cykowiak, NIP: 7772199666, REGON: 639685701, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający następujące dane:

· adres siedziby i adres do doręczeń:

ul. Poznańska 4A, 62-060 Stęszew,

· adres poczty elektronicznej:

biuro@almapralnia.pl

· numer telefonu kontaktowego: 61819 53 96

· dział obsługi klienta: 608 506774

3. Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

(a) Usługodawca – Organizator Usługi;

(b) Strona Internetowa Usługodawcy – strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.almapralnia.pl/;

(c) Punkt Oddawczy – regał stanowiący własność Usługodawcy, oznaczony danymi Usługodawcy, przeznaczony do pozostawiania w nim i odbierania z niego odzieży objętej Usługą, zlokalizowany w pomieszczeniu na terenie Zakładu;

(d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, udostępniająca Usługodawcy miejsce na ustawienie Punktu Oddawczego;

(e) Zakład – miejsce prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę, na terenie którego zlokalizowano Punkt Oddawczy;

(f) Pokrowiec – pokrowiec na odzież (zamykany na zamek błyskawiczny) przygotowany przez Usługodawcę, spersonalizowany poprzez oznaczenie go imieniem i nazwiskiem Zamawiającego oraz przypisanym do niego numerem ID nadanym przez Usługodawcę, stanowiący własność Usługodawcy;

(g) Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, współpracująca z Przedsiębiorcą niezależnie od formy prawnej współpracy (np. w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy współpracy), korzystająca z Usługi;

(h) Zlecenie – oświadczenie złożone przez Zamawiającego względem Usługodawcy
w przedmiocie zawarcia umowy o wyczyszczenie odzieży pozostawionej w Pokrowcu;

(i) Cennik – cennik usług czyszczenia poszczególnych rodzajów odzieży.

 

4. Usługa polega na umożliwieniuZamawiającemukorzystania z usług pralniczych Usługodawcy (bez konieczności udawania się do stacjonarnego punktu pralniczego Usługodawcy), poprzez zlecanie czyszczenia odzieży przez pozostawianie jej w wybranym Punkcie Oddawczym, poprzedzone wcześniejszą rejestracją na Stronie Internetowej Usługodawcy, a następnieodbieranie wyczyszczonej odzieży z tego samegoPunktuOddawczego po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę.

5. Usługa dostępna jestna terenie Zakładów prowadzonych przez Przedsiębiorców, wskazanych na stronie internetowej Usługodawcy, w zakładce: ALMA SERWIS.

6. Korzystanie z Usługi jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i na zasadach w nim ustalonych.

§ 2

Warunki korzystania z Usługi

 

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest uprzednie dokonanie przez Zamawiającegorejestracji na Stronie Internetowej Usługodawcy. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

(a) wejść na Stronę Internetową Usługodawcy;

(b) wybrać zakładkę „ALMA SERWIS”;

(c) po przekierowaniu na podstronę „ALMA SERWIS” w lewym górnym rogu StronyInternetowej Usługodawcy, gdzie znajduje się możliwość zalogowania do strefy klienta, wybrać zakładkę „Zarejestruj się”;

(d) po przekierowaniu do formularza rejestracyjnego należy uzupełnić poszczególne rubryki, podając następujące dane:

I. login i hasło, które zostaną przypisane do danego Zamawiającego;

II. adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługodawca będzie mógł kontaktować się z Zamawiającym;

III. numer telefonu, za pośrednictwem którego Usługodawca będzie mógł kontaktować się z Zamawiającym;

IV. imię i nazwisko Zamawiającego;

V. adres zamieszkania Zamawiającego, zawierający oznaczenie ulicy, numeru domu i mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości;

VI. NIP Zamawiającego;

VII. oznaczenie Zakładu danego Przedsiębiorcy, z którym współpracuje dany Zamawiający, poprzez wybranie go z rozwijalnej listy.

(e) po wypełnieniu danych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt d) Regulaminu należy zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Zamawiającego izaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;

(f) zaznaczyć pole wskazujące na wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu dokonania rejestracji na Stronie internetowej Usługodawcy oraz korzystania z Usługi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawartymi z §10 Regulaminu;

(g) po dokonaniu wyżej opisanych czynności należy kliknąć pole: „Zarejestruj się”, znajdujące się w dolnej części Formularza rejestracyjnego;

(h) po dokonaniu wyżej opisanych czynności rejestracyjnych, Usługodawca prześle do Zamawiającego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dane potrzebne do zalogowania się na Stronie Internetowej Usługodawcy;

(i) po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. h) Regulaminu, należy potwierdzić rejestrację klikając na link przesłany przez Usługodawcę, co pozwoli na aktywację indywidualnie przypisanego konta dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy. Takie potwierdzenie rejestracji jest jednoznaczne z zawarciem
z Usługodawcą ramowej umowy o świadczenie Usługi. Umowa ta może być zawarta tylko w języku polskim.

2. Logując się do swojego konta na Stronie Internetowej Usługodawcy Zamawiający, pod zakładką „Moje zlecenia”, może monitorować powierzone dotychczas Zlecenia oraz pod zakładką „Moje dane” zmieniać, korygować błędnei kontrolować dane podane podczas rejestracji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt d) Regulaminu. Dostęp do konta oraz do treści Regulaminu zapewnia też możliwość utrwalenia i zabezpieczenia treści umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

3. Rejestracja na Stronie Internetowej Usługodawcy jest bezpłatna i nie zobowiązuje Zamawiającego do dalszego korzystania z Usługi, wszczególności do składania Zleceń.

4. Zamawiający może w każdej chwili zażądać usunięcia założonego w sposób opisany w § 2 ust. 1 Regulaminu swojego konta na Stronie Internetowej Usługodawcy, kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta Usługodawcy bądź wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie na adres Usługodawcy, jednakże usunięcie konta będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi.

 

§ 3

Zasady korzystania z Usługi

 

1. Po zarejestrowaniu się przez Zamawiającego na Stronie Internetowej Usługodawcy, Usługodawca przygotujePokrowiec i dostarczy go do Punktu Oddawczego zlokalizowanego
w Zakładzie wskazanym przez Zamawiającego przy rejestracji, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia rejestracji przez Zamawiającego.

2. Pokrowiec będzie służył przechowywaniu odzieży przy przekazywaniu jej przez Zamawiającego Usługodawcy do czyszczenia oraz do przechowywania odzieży już wyczyszczonej i dostarczania jej przez Usługodawcę Zamawiającemu do Punktu Oddawczego, z którego odzież została pobrana.

3. Zamawiający może odebrać Pokrowiec po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1Regulaminu i przechowywać go w dowolnym miejscu, przy czym zobowiązany jest powstrzymywać się od wykorzystywania Pokrowca dla innych celów aniżeli związane
z korzystaniem z Usługi.

4. Przygotowanie i dostarczenie Pokrowca przez Usługodawcę nie zobowiązuje Zamawiającego do dalszego korzystania z Usługi, w szczególności do składania Zleceń.

5. Składanie Zleceń przez danego Zamawiającego może następować od chwili dostarczenia przez Usługodawcę do właściwego Punktu Oddawczego Pokrowca przeznaczonego dla tego Zamawiającego.

 

 

§ 4

Złożenie Zlecenia. Obowiązki Usługodawcy i Zamawiającego

1. Złożenie Zlecenia przez Zamawiającego następuje poprzez umieszczenie w Pokrowcu przypisanym do tego Zamawiającego odzieży przeznaczonej do czyszczenia i pozostawienie tak przygotowanego Pokrowca w Punkcie Oddawczym, który Zamawiający wybrał podczas dokonywania rejestracji.

2. Dokonanie czynności,o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu,jest jednoznaczne z zawarciem umowy przez Zamawiającego z Usługodawcą w przedmiocie wyczyszczenia odzieży pozostawionej w Pokrowcu, pod warunkiem, że pozostawiona odzież spełnia wymogi,
o których mowa w Regulaminie, w szczególności w § 4 Regulaminu.

3. Umowa o wyczyszczenie odzieży objętej danym Zleceniem zostaje zawarta pod warunkiem, że:

(a) odzież pozostawiona w Pokrowcu znajduje się w wykazie rodzajów odzieży zawartym w Cenniku;

(b) odzież pozostawiona w Pokrowcu posiada wszywkę producenta odzieży, na której znajdują się oznakowania fabryczne i zalecenia producenta odzieży (zwaną dalej: Wszywką), zgodnie z którą odzież posiada oznakowanie „P” lub „A”, wskazującą na sposób prania;

(c) odzież pozostawiona w Pokrowcu nadaje się – zgodnie z zaleceniami jej producenta znajdującymi się na Wszywce oraz w ocenie Usługodawcy – do czyszczenia metodami stosowanymi przez Usługodawcę;

(d) w ocenie Usługodawcy nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu Zlecenia lub wystąpienia uszkodzeń wskutek podjęcia próby wyczyszczenia odzieży pozostawionej w Pokrowcu.

4. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu nie jest spełniony, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie odpowiednio na adres lub numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym, ze wskazaniem, że realizacja Zlecenia może odbyć się – odpowiednio – za cenę wskazaną przez Usługodawcę (w odniesieniu do sytuacji z §4 ust. 3 lit. a Regulaminu) lub po wyrażeniu przez Zamawiającego jednoznacznego żądania podjęcia próby wyczyszczenia odzieży na ryzyko Zamawiającego (w odniesieniu do sytuacji z §4 ust. 3 lit. b-d Regulaminu), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie odpowiednio na adres lub numer telefonu Usługodawcy, w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania maila lub telefonu od Usługodawcy. Usługodawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu konkretnych ryzyk związanych w takim przypadku z przyjęciem odzieży do czyszczenia i tylko w tym zakresie Zamawiający przejmuje na siebie ryzyko efektu czyszczenia odzieży. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody lub nie odpowie na e-mail lub telefon Usługodawcy w powyższym terminie jednego dnia roboczego, wówczas Usługodawca zwróci odzież umieszczoną w Pokrowcu do właściwego Punktu Oddawczego w najwcześniejszym kolejnym dniu wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 9-11 Regulaminu.

5. Usługodawca w sposób profesjonalny i samodzielny dobiera sposób i metodę czyszczenia, zgodnie jednak z oznakowaniem fabrycznym i zaleceniami producenta znajdującymi się na Wszywce przekazanej Usługodawcy odzieży.

6. Zamawiający składając Zlecenie wyraża zgodę na cenę usługi czyszczenia odzieży umieszczonej w Pokrowcu, wynikającą z Cennika.

7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi czyszczenia odzieży, której dotyczy Zlecenie,z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru działalności Usługodawcy i dostarczenia wyczyszczonej odzieży bez wad.

8. Usługodawca oferuje czyszczenie odzieży poprzez pranie chemiczne, pranie wodne lub czyszczenie w węglowodorach alifatycznych.

9. Usługodawca odbiera Pokrowce zawierające odzież przeznaczoną do czyszczenia z Punktu Oddawczego i zwraca Pokrowce z odzieżą wyczyszczoną po wykonaniu Zlecenia do Punktu Oddawczego trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałki, środy i piątki, jednakże jeśli któryś z tych dni tygodnia przypada na dzień wolny od pracy, odbiór bądź zwrot nastąpi w dniu kolejnym, w którym Usługodawca deklaruje odbieranie i zwroty Pokrowców, zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

10. W przypadku gdy Usługodawca odbierze Pokrowiec z odzieżą przeznaczoną do czyszczenia w poniedziałek, obowiązany będzie do wykonania Zlecenia i zwrotu odzieży wyczyszczonej do Punktu Oddawczego w najbliższą środę. W przypadku, gdy odbiór nastąpi w środę, Usługodawca obowiązany będzie do wykonania Zlecenia i zwrotu odzieży wyczyszczonej w najbliższy piątek. W przypadku zaś gdy odbiór nastąpi w piątek, Usługodawca obowiązany będzie do zwrotu odzieży wyczyszczonej w najbliższy poniedziałek, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 Regulaminu.

11. Terminy wykonania Zlecenia wskazane w § 4 ust. 10Regulaminu mogą ulec przedłużeniu w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu. Wówczas jako dzień zawarcia umowy o wyczyszczenia odzieży objętej danym Zleceniem należy traktować dzień następujący po dniu, w którym Zamawiający wyraził żądanie wykonania Zlecenia. W takiej sytuacji Usługodawca obowiązany będzie do wykonania Zlecenia i dostarczenia odzieży wyczyszczonej do Punktu Oddawczego w najwcześniejszym kolejnym dniu wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 10-11 Regulaminu.

 

 

§ 5

Płatności

1. W przypadku zrealizowania co najmniej jednego Zlecenia danego Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym, Usługodawca przekaże Zleceniobiorcy w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego pocztą elektroniczną, na adres e-mali wskazany
w formularzu rejestracyjnym, link do strony internetowej, na której wygenerowana będzie faktura obejmująca wszystkie Zlecenia zrealizowane w minionym miesiącu kalendarzowym.

2. Zamawiający może również sprawdzać stan należności wobec Usługodawcy za wykonane Zlecenia na Stronie Internetowej Usługodawcy, logując się do Strefy klienta w lewym górnym rogu strony, klikając następnie na zakładkę „Moje zlecenia”.

3. Zamawiający obowiązany jest do uregulowania należności za wszystkie Zlecenia zrealizowane w danym miesiącu kalendarzowym objęte fakturą w terminie siedmiu dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Zleceniobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przelewem na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze.

4. Podstawę kwot należnych Usługodawcy od Zamawiającego stanowić będą ceny wskazane
w Cenniku. Aktualny Cennik zamieszczony jest na Stronie Internetowej Usługodawcy. W przypadku zmiany cen określonych w Cenniku, nowy Cennik zostanie niezwłocznie zamieszczony na Stronie Internetowej Usługodawcy i będzie obowiązywał począwszy od dnia jego zamieszczenia na Stronie Internetowej Usługodawcy. W odniesieniu do realizacji danego Zlecenia obowiązują ceny według Cennika zamieszczonego na Stronie Internetowej Usługodawcy w dniu złożenia Zlecenia.

 

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1. Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość o realizowanie Usługi lub umowę o realizację danego Zlecenia, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Odstąpienie realizuje się składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do którego może wykorzystać Formularz Odstąpienia stanowiący Załącznik Nr 2do Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą wykonania Zlecenia przez Usługodawcę.Zlecenie uważa się za wykonane z chwilą dostarczenia wyczyszczonej odzieży objętej danym Zleceniem przez Usługodawcę do właściwego Punktu Oddawczego.

3. Szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w pouczeniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

 

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Zamawiający jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących realizacji usług związanych ze składanymi Zleceniami.

2. Oświadczenie obejmujące reklamację Zamawiający może złożyć w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminulub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

3. Zaleca się, aby Zamawiający składając reklamację podał w jej opisie m.in. informacje dotyczące okoliczności reklamowanej usługi, opisu powstałej wady, w tym daty jej wystąpienia, żądania Zamawiającego w związku z wystąpieniem wady i innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

4. Usługodawca rozpatrzy zgłoszoną przez Zamawiającego reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną i pisemnie na adres e-mail oraz adres zamieszkania wskazane w formularzu rejestracyjnym.

5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji konieczne okażesię dostarczenie odzieży objętej reklamacją, Zamawiający zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie odzieży dotkniętej wadą na koszt Usługodawcy na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub do odpowiedniego Punktu Oddawczego.Termin rozpatrzenia reklamacji może wówczas wydłużyć się o okres oczekiwania na dostarczenie odzieży do Usługodawcy.

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z tytułu rękojmi, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U.2014.121, ze zm.).

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Zamawiający może również skorzystać z pozasądowych sposób rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur, Zamawiający może m.in.:

(a) zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

(b) skorzystać z porady udzielanej pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800889866, bądź pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl,

(c) zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Zamawiający może m.in. zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

(a) wszczęcie postępowania mediacyjnego mającego na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą;

(b) rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym wynikłego z łączącego strony stosunku przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

 

§ 9

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną,
  o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U.2013.1422).
 2. Usługodawca jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U.2013.1422). Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Usługodawca zapewnia Zamawiającemu usługę polegającą na umożliwieniu korzystania ze stosowanego przez Usługodawcę programu (aplikacji). Funkcją i celem tego oprogramowania jest realizacja Usługi, w szczególności umożliwienie Zamawiającemu rejestrowania się na Stronie Internetowej Usługodawcy w celu następczego składania Zleceń poprzez pozostawianie odzieży w Pokrowcu w Punkcie Oddawczym, korzystania z konta Zamawiającegoczy kontaktowania się Usługodawcy oraz Zamawiającego.
 4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego
  i bezpiecznego korzystania z programu (aplikacji) przez Zamawiającego. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Zamawiającemu korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp (w tym pozyskiwanie i modyfikowanie) osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną usługę, w szczególności przy wykorzystaniu środków technicznych w postaci technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Usługodawca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Usługodawca oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Interet. W związku z powyższym Usługodawca zaleca stosowanie przez Zamawiającego środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk.
 5. Usługodawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Zamawiającego następujących warunków technicznych:

(a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(b) dowolna przeglądarka internetowazaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki;

(c) JavaScript oraz technologia Cookies;

(d) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe);

(e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

(f) konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane);

(g) telefon komórkowy wraz z aktywnym dostępem do świadczenia usług

telekomunikacyjnych, w tym sms-ów.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą
  i Zamawiającym z chwilą rozpoczęcia wypełniania przez Zamawiającegoformularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Umowa ta może być rozwiązana
  w każdym czasie przez każdą ze stron, jak również na podstawie skierowanej do Usługodawcy prośby Zamawiającego o usunięcie wszelkich danych dotyczących Zamawiającego.
 2. Zamawiający może w każdym momencie złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody na korzystanie z usług unormowanych Regulaminem, w szczególności może żądać usunięcia konta założonego dla niego na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 3. Usługodawca oświadcza, a Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Zamawiającemu zakazane jest dostarczanie w ramach Usługi treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu dotyczące postępowania reklamacyjnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w odniesieniu do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U.2013.1422).

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie trwania świadczenia Usługi jest Usługodawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych formularzem rejestracyjnym, wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu.

3. Zamawiający rejestrując się na Stronie Internetowej Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie, w szczególności zbieranie i przechowywanie, jego danych osobowych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182, ze zm.).

4. Dane osobowe zebrane w trakcie trwania świadczenia Usługi będą przetwarzane wyłącznie
w celu organizacji i realizacji Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności
w celu umożliwienia rejestracji, kontaktowania się z Zamawiającym, rozliczania wykonanych Zleceń oraz realizacji Usługi i Zleceń. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie po wyrażaniu przez Zamawiającego dobrowolnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na końcu formularza rejestracyjnego.

5. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, jak i podanie danych osobowych
o których mowa w § 2ust. 1 pkt d Regulaminu jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i korzystania z Usługi.

6. Zamawiający ma w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych które go dotyczą, do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do utworzonego konta na Stronie Internetowej Usługodawcy, jak i kontaktując się w dowolnie wybrany sposób z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych Usługodawcy określonych w § 1 ust. 2 Regulaminu.

7. Zamawiający może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, jednakże będzie się to wiązało z usunięciem konta założonego na Stronie Internetowej Usługodawcy i będzie jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi.

Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Zamawiającego przetwarzanych przez Usługodawcę, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Uszczegółowienie zasad ochrony danych osobowych Zamawiającego określono w Polityce Prywatności.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla Zamawiających na Stronie Internetowej Usługodawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w Punktach Oddawczych oraz w siedzibie Usługodawcy.

2. Regulamin staje się wiążący dla Zamawiającego z chwilą jego zaakceptowania przez Zamawiającego, w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt e) Regulaminu.

3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany takie stają się wiążące dla Zamawiającego z chwilą ich umieszczenia na Stronie Internetowej Usługodawcy oraz w Punkcie Oddawczym, jednakże w przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu w trakcie realizowania Zlecenia dla danego Zamawiającego, do czasu pełnego zrealizowania tego Zlecenia w stosunku do tego Zamawiającego ma zastosowanie Regulamin w wersji dotychczas obowiązującej.

4. Warunki korzystania z Usługi określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

5. Umowa o świadczenie Usługi jest zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może ją rozwiązaćbez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, pismem doręczonym odpowiednio na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub na adres Zamawiającego wskazany w formularzu rejestracyjnym.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

7. Zestawienie informacji dotyczących korzystania z prawa odstąpienia od umowy (pouczenie) stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza odstąpienie od umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01października 2015 roku.

 

 

;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem